Säännöt

OULUN ERÄ- JA KALAMIEHET R.Y:n SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikkakunta

Yhdistyksen nimi on Oulun Erä- ja Kalamiehet r.y. ja sen kotipaikka Oulun Kaupunki.

 

2. Tarkoitus ja toiminta

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää järjestäytyneiden metsästys- ja kalastusolojen aikaansaamista maassamme ja edistää järkevää riistan- ja kalavesienhoitotoimintaa.
 2. Edistää tarkoituksenmukaista luonnonsuojelutoimintaa ja kalastuksesta ja metsästyksestä annettujen lakien tuntemusta paikkakunnalla.
 3. Pyrkiä mahdollisuuksiensa mukaan varaamaan eränkäynnistä kiinnostuneille kansalaisille mahdollisuuksia päästä osallisiksi metsästyksen ja kalastuksen suomasta virkistyksestä sekä turvaamaan sen jatkuvuus tulevillekin polville.

 

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Harjoittaa yhdistyksen tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa.
 2. Harjoittaa koulutus- ja valistustyötä järjestämällä kursseja, neuvonta-, esitelmä-, ja luentotilaisuuksia sekä opintokerho- ja muuta vastaavan- laatuista toimintaa kuin myös julkaisutoimintaa.
 3. Edustaa jäseniään kotimaassa ja ulkomailla.
 4. Järjestää metsästysammuntoja, ampumakilpailuja, metsästysretkiä ja harjoittaa riistanhoitotoimintaa.
 5. Järjestää kalastuskilpailuja ja retkiä, joiden tarkoituksena on kala vesienhoitotoiminnan suorittaminen.
 6. Avustaa mahdollisuuksiensa mukaan jäsenistön työskentelyä metsästyskoirarotujen jalostamisessa ja ohjaa metsästyskoirien oikeaa käyttöä.

 

4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltään vuosimaksuja sekä järjestämällä asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä tai erilaisia juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi myös perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai jälkisäädöksiä, omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä sekä harjoittaa kustannus- ja koiskitoimintaa.

 

5. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee henkilö, jota kaksi (2) jäsentä suosittelee ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja lupautuu työskentelemään sen tarkoitusperien mukaisesti sekä maksaa liittymis- ja vuosimaksut, joiden suuruuden määrää vaalikokous. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Kunnia- ja vapaajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa valita henkilöitä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi tai maamme riistanhoidon tai kalatalouden hyväksi. Kunnia- ja vapaajäseneltä ei peritä vuosimaksua. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

 

6. Jäsenen velvollisuus on

Varsinaisen jäsenen velvollisuutena on osallistua yhdistyksen riistanhoito- ja kalavesienhoitotoimintaan ja ilmoittaa yhdistykselle kaikki havaitsemansa riista- ja kalakantojen kehitykselle hyödylliset ja vahingolliset seikat sekä noudattaa rehtiä erämiesmoraalia.

 

7. Eroaminen ja erottaminen

 1. Yhdistyksestä eroaminen on ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenen näin erottua yhdistyksestä hän menettää kaiken osuutensa siinä. Samoin hän myös vapautuu velvollisuuksista, joihin yhdistykseen liittyessään oli sitoutunut, paitsi mitä tulee jo maksettaviksi erääntyneisiin tai määrätyksi ajaksi sidottuihin maksuihin.
 2. Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai metsästys- ja kalastuslakeja vastaan, voi hallitus erottaa. Erotettu jäsen voi valittaa tehdystä erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Yhdistyksen kokous voi hallituksen mielipidettä kuultuaan muuttaa hallituksen päätöksen asiasta.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Päätösvalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella, joka ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää yhdistyksen hallinnosta ja toiminnoista.

 

9. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat marraskuussa pidettävä vaalikokous ja helmikuussa pidettävä vuosikokous.

 

10. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenes (1/10) yhdistyksen jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

11. Yhdistyksen varsinainen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan (8) päivää ennen paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä tai ilmoittamalla jäsenille kirjallisesti. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla jäsenille kirjallisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävät asiat.

 

12. Milloin yhdistyksen jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen esityksen päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

 

13. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuunottamatta niitä asioita, joissa näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan vaaditaan määräenemmistöä kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa kysymyksissä voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

14. Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolleiden jäsenten nimet, kannatetut esitykset, toimitetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan ja sen tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat.

 

15. Vaalikokousta valmistavat eri harrastusalojen kokoukset

Yhdistyksen eri harrastusaloja edustavat harrastajat kokoontuvat vaalikokousta valmistaviin kokouksiinsa viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen vaalikokousta. Vaalikokouskutsun yhteydessä ilmoitetaan, missä ja milloin eriharrastusalojen edustajat kokoontuvat. Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Valitaan vaalikokoukselle ehdokkaat asianomaisen jaoston jäseniksi seuraavaa toimikautta varten.
 3. Valitaan vaalikokoukselle ehdokkaat jaostoedustajiksi yhdistyksen johtokuntaan seuraavaksi toimikaudeksi
 4. Hyväksytään jaoston seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma vaalikokoukselle esitettäväksi.
 5. Muut esille tulevat, jaoston toimialaan kuuluvat asiat.

 

16. Marraskuussa pidettävässä vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat.
 4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Käsitellään hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
 7. Päätetään liittymis- ja vuosimaksuista ja määrätään yhdistyksen majojen yöpymis- ja vierasmaksu sekä toiminta- ja velvoitepisteen suorittamista korvaavan maksun suuruus.
 8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavalle vuodelle.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet.
 11. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja eri harrastusalojen jaostot sekä kämppäisännät.
 12. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavalle tilivuodelle.
 13. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on.

 

17. Helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat.
 4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastajain lausuntoineen ja päätetään niiden vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpito ehkä antavat aihetta.
 7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

18. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

 

19. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka valitaan vaalikokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 

20. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on vähintään viisi (5) muuta jäsentä paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt kannatetut ehdotukset, äänestykset ja tehdyt päätökset. Puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksillaan em. pöytäkirjan, joka tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

 

21. Hallituksen tehtävänä on

 1. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja.
 2. Valita keskuudestaan sihteeri.
 3. Valita rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset virkailijat.
 4. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
 5. Hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia tilinpidosta sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valmistamisesta.
 6. Huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavantoiminnan järjestämisestä.
 7. Edustaa yhdistystä.
 8. Pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta.

 

22. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen muun jäsenen kanssa.

 

23 Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkistamaan valittujen tilintarkastajien tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta suorittaa tarkastuksensa ja antaa siitä hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä ja viimeksi mainitussa tapauksessa esityksineen tarpeellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.

 

24 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

 

25 Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään, on myös päätettävä, miten yhdistyksen omaisuuden ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Suoritusten jälkeen mahdollisesti jäävät varat on luovutettava yhdistyksen vastaavaa toimintaa jatkavalle, vähintään 15 vuotta toiminnassa olleelle rekisteröidylle yhdistykselle.

 

26. Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslakia.